سامانه اتوماسیون واگذاری انشعاب

  این سامانه مجموعه ای اتوماسیونی جامع از فرایندهایارایه خدمات واگذاری انشعاب شامل مرحله درخواست مشترک ، کنترل مستندات الکترونیک ، تعیین موقعیت جغرافیائی و امکان سنجی ارائه خدمات ، ارزیابی اطلاعات مشترک عملیات  محاسباتی تمام مکانیزه و در خاتمه فرایند اعلام هزینه و وصول میباشد. ساختار این سامانه برمبنای مدل  BPMS  مبتنی  بر مدیریت کسب و کار با قابلیت یکپارچگی با سایر ماژولها میباشد.

  ده ویژگی برتر سامانه واگذاری انشعاب
   عملکرد به روش اتوماسیون زمان بندی شده clocked automationعملیات واگذاری ظرف مدت 24 ساعت
   پوشش کلیه نیازهای فروش انشعاب و کلیه ترکیبهای فروش و خدمات پس از فروش
   ارائه شناسه قبض و شناسه پرداخت جهت لینک با سیستم بانکی
   اعلام وصول مشترک بدون نیاز به حضور بعدی
   لینک با سامانه ارتباطی بروز آوری درخواستها و ارسال آخرین وضعیت برای مشترک
   مراحل محاسباتی کاملا مکانیزه بر اساس ضوابط شرکت مهندسی آبفا کشورقابل تنظیم طبق نیاز مشتری
   تعیین هوشمند قطر انشعاب، ظرفیت قراردادی ، لوازم نصب  ....
   جداسازی اطلاعات ملک و مالکین و متقاضیان و برقراری مستندات تمام الکترونیک
   امکان ارتباط الکترونیک آنلاین عوامل اجرائی ویا پیمانکاری با اتوماسیون انشعاب
   امکان تعریف ضرائب محاسباتی بر اساس نقاط جغرافیائی
   عملیات حسابداری فروش و وصول انشعاب در مرحله محاسبات منطبق با نظام جامع صنعت.

  © FARTAK. All Rights Reserved.