سامانه بازرسی و پیگیری مطالبات

  شاخص نظام نظارت واستقرار کنترل داخلی و لزوم مدیریت نقدینگی بدون شک دو شاخص موفقیت و تعالی حوزه های امور مشترکین شرکتهای آبفا میباشد. واحد تحقیق و توسعه این شرکت در راستای اجرای عملیات پشتیبان بخش مشترکین اقدام به مطالعه و طراحی و بهره برداری اولین سامانه هوشمند بازرسی و وصول مطالبات کشور با هدف سازماندهی ، شفاف سازی و سرعت بخشی به جریانات نقدی فصل جدیدی را در شیوه بازرسی و وصول مطالباتگشوده ، این سامانه فرآیند ارتباط مکانیزه با مراکز ایجاد بدهی،اجرای گردشکار طبق مفاد قرارداد و پیگیری تا خاتمه عملیات ونهایتا صدور صورت وضعیت مکانیزه را راهبری و مدیریت مینماید. 

   امکان تعریف شرکتهای پیمانکاری و پرسنلهای آنها و مفاد قراردادهای فیمابین و محدودیت زمانی
  و مکانی برای آنها.
   ایجاد دستورکار با دوره های زمانی مختلف برای پیمانکاران طبق پیش شروط قابل تعریف مکانیزه
  و پیگیری هر دستورکار در مراحل صدور اخطارهای لازم جهت قطع کنتور ، قطع انشعاب ،
  پیگیری واحد حقوقی و وصل مجدد.
   اتوماسیون زمان بندی شده Clocked Automation  مراحل صدور اخطار و قطع انشعاب و ...
   لینک کامل سامانه با ماژولهای وصولی و اصلاحات و صورت وضعیت مشترکین
   امکان بررسی و کنترل نحوه عملکرد و درصد پیشرفت هر دستورکار در طی زمان تعریف شده.
   جداسازی هوشمند وصولیهای مشترک از وصولی آورده شده توسط پیمانکار با تخصیص شناسه خاص
   انواع روالهای بازرسی مانند اخطار بدهی ، عدم پرداخت اقساط، دعوتنامه فروش فاضلاب و تخلفات
   صدور موانع بازرسی و فیلترینگ هوشمند اخطارها همراه با ایجاد لیست سیاه جهت مشترکین دارای چندید اخطار
   صدور مکانیزه صورت وضعیت با توجه به مفاد قرارداد جهت پیمانکار
   امکان صدور اخطار اولیه در زمان صدور قبض و توزیع آن درضمیمه قبض

  © FARTAK. All Rights Reserved.