سامانه حسابداری و بودجه مشترکین

  حسابداري يكي از ابزارهاي كارآمدي است كه در خدمت پيشرفتهاي تكنولوژي وتوسعه اقتصادي واجتماعي جوامع مختلف قرارگرفته است. درعين حال پيشرفتهاي علمي وفني  كه درقالب واحدهاي گسترده وپيچيده اقتصادي ، اجتماعي وتنوع روزافزون فعاليتهاي صنعتي وخدماتي نمود عينييافته، ضرورت تكامل دانش حسابداري را براي پاسخگوي به نيازهاي روزافزون به اطلاعات مالي در مراحل مختلف تصميم گيري تشديد كرده است.
  يکي ديگر از توانمندی های این سامانه ، طرح وپياده کردن روشهاي لازم براي گردآوري وگزارشگري اطلاعات مالي است.شرکتهای نرم افزاری معتبر که دراين رشته کار ميکنند بايد در طرح سيستمها پيش بيني هاي لازم براي ايجاد کنترلهاي موثرمالی و بودجه ونيز ارائه اطلاعات کافي و مفيد براي مديريت بنمايند. بدلیل بکارگیری تکنیکها و پردازش داده های حوزه های امور مشترکین  آشنايي تجربی و کاربردی همراه با شناخت کافی از استانداردهای مالی و قوانین مالی ومالیاتی بسیار ضروري مي باشد.
  این شرکت با تکیه بردانش تجربی اندوخته شده و همچنین بهره گیری از ارتباط واستفاده ازتجارب جامعه تخصصی مالی اقدام به تولید نرم افزار حسابداری وبودجه بندی مشترکین وفق نظام جامع مالی صنعت آب و فاضلاب و در راستای تامین نیاز مدیریت نموده است.
   انجام کلیه تراکنشهای مالی سیستم بر پایه اصول حسابداری و با توجه به جایگاه آن در صورتهای مالی
   ایجاد دفاتر حسابداری فروش جاری و واگذاری انشعاب برای هر مشترک
   قابلیت تعریف روش ایجاد اسنادخلاصه حسابداری به هرتعداد وبا تعاریف دلخواه ازکلیه گردش کارهای سیستم.
   وجود کدینگ مالی جامع صنعت با سطوح پائینی قابل تعریف
   صدور مکانیزه اسناد در دوره های تعیین شده بصورت خودکار
   امکان خلاصه سازی و ارسال سند به سیستمهای مالی مختلف موجود در کشور.
   امکان تعریف سرفصلهای بودجه درسیستم و ورود اطلاعات بودجه برای امورومناطق برای سرفصلهای فوق.
   ایجاد خودکار سرفصلهای بودجه برای امور و مناطق مختلف در مقاطع دلخواه زمانی .
   امکان برآورد بودجه سال بعد به کمک گزارش گیری از اطلاعات سه سال اخیر و اعمال اصلاحات آماری
   تعریف و ساخت و مشاهده گزارشات بودجه و مقایسه عملکرد با بودجه بصورت دلخواه و نمایش گزارشات
  منتخب در داشبوردهای مدیریتی برای مدیران مختلف.

  © FARTAK. All Rights Reserved.