سامانه فروش جاری

  پیروی از قواعد پذیرفته شده حرفه ای و مفاهیم حاکم بر مقررات وآئین نامه عملیاتی و تعرفه ها اساس طراحی سامانه فروش جاری میباشد. دامنه این فرایند از مرحله دریافت کارتابل اتوماسیون واگذاری انشعاب و خدمات پس از فروش تا مرحله اجرای الکترونیک قرائت ، صدور صورتحساب و اصلاح و تعدیلات فروش جاری ، عملیات وصولی و در خاتمه عملیات حسابداری و بودجه میباشد

  ویژگیهای برتر
   مدیریت زمان در دوره های قرائت با  امکان برنامه ریزی بصورت روز مامور
   ایجاد همزمان  دوره های با تناوب متفاوت با گروه بندی مشترکین
   نظارت دقیق بر کارکنان از طریق اتوماسیون زمان بندی شده عملیات  clocked automation
   ارتباط هوشمند با سیستمهای تعویض کنتور و نصب و بازرسی و تخلفات
   امکان صدور قبض علی الحساب جهت موانع قرائت و قبوض میان دوره
   برگشت از فروش هوشمند با امکان تصحیح تا قبل از ثبت دائم سند فروش با درج در سوابق و گزارش برگشت از فروش به تفکیک اقلام و سنوات
   عملیات حسابداری فروش و وصول انشعاب در مرحله محاسبات منطبق با نظام جامع صنعت.
   تطبیق عملیات فروش جاری با سال مالی شرکت جهت مطابقت اسناد مالی و مشترکین و کاهش حجم
  اطلاعات در جریان گردش

   محاسبه و صدور قبوض ترکیبی هنگام تغییر وضعیت مشترک مانند کاربری و تعداد واحد در میان دوره
  به نسبت تعداد روز هر وضعیت
   امکان صدور قبوض جداگانه و تخصیص کارتکس سوابق فروش برای آحاد هر مشترک چند واحدی و تطبیق مصارف کنتور اصلی با مجموع کنتورهای فرعی
   امکان ایجاد هوشمند پست بندی ها جهت بهبود راندمان مامورین  قرائت
   تعریف فرمولهای و جداول محاسباتی توسط کاربر با امکان ایجاد محاسبات معوقه و مفاصا حساب
   ارتباط آنلاین و هوشمند بین سیستمهای فروش انشعاب و جاری

  © FARTAK. All Rights Reserved.