سامانه پشتیبان عملیات مشترکین

  " سيستم هاي عملياتي پشتیبان ، سيستم هايي هستند كه كاركرد آنها بخش معين و حلقه تکمیلی  از فعاليتهاي يك فرآیند شركت را پوشش ميدهد ، نظير سيستم كنترل توليد كه تنها فعاليت فرآیند توليد را در بر مي گيرد . اطلاعات و گزارش هايي كه اين سيستم ها ارائه ميدهند عمدتا" تفصيلي است و در راستای استقرار و تقویت نظام کنترل داخلی و سرعت بخشی به عملیات فرآیند اصلی بوجود میآیند . از اين رو در وهله اول مورد استفاده واحد های  اجرايي مرتبط با آن فعاليتها قرار ميگيرد . جمع آوري و پردازش اطلاعات پايه اي وهوشمند سازی اطلاعات و ارتباطات از ویژگی اين گروه از سيستمها است که نقش تکمیلی در پوشش دهی کامل فرآیند داشته و صرفه جویی های اقتصادی از مختصات بارز آن میباشد.
  این سامانه مجموعه چند ماژول مختلف جهت پشتیبانی کل سیستم بشرح ذیل میباشد. از مختصات و قابلیت مهم طراحی سامانه قابلیت استفاده ماژولها بصورت مستقل در سایر شرکتها و با سایر نرم افزارها میباشد.

  1- ماژول صدور مکانیزه صورت وضعیت پیمانکاران:

  ورود اطلاعات پیمانکاران امور مشترکین مانند مشخصات پیمان ،پیمانکار و پرسنل در کل عملیات سیستم اجباری میباشد
  و نرم افزاربرای هر فعالیتی پیمانکار مربوط به آن و حجم فعالیت را ثبت مینماید. این عمـلیات شـامل نصب آب ، نصب فاضلاب ، تعویض کنتور ، تست کنتور ، جابجائی، تغییر قطر، قرائت ، چاپ قبض ، توزیع قبض ، بـازرسی ، وصـول مطالبات و فاینانس میباشد در بخش نصب و تعویض ، ناظر مربوطه نیز در سیستم دیده شده.

  ورود اطلاعات پیمانکاران و پرسنل آنها و شرایط پیمان از طریق صفحات اختصاصی هر پیمانکار انجام میپذیرد و سامانه
  اطلاعات عملکرد هر پیمانکار را از سیتم جمع اوری و پس از تطبیق با پیمان مربوطه و کنترل هوشمند صورت وضعیت
  مربوطه صادر گردیده و قابل اخذ میباشد.


  2- ماژول تعریف جداول و تعرفه ها :

  با تلفبق امکان ساخت انواع جداول محاسباتی (یک بعدی ،دوبعدی ،....) و  فرمول نویسی وشرط گذاری روی فرمول ها وقراردادن نتایج محاسبات در فیلدهای  دلخواه ،  اپراتور سیستم قادر به ساخت  تعرفه های لازم جهت تمامی عملیات ریالی  میباشد. این محاسبات شامل قبوض آب بها فروش انشعاب و سایر درآمدها و برآورد ظرفیت قراردادی میباشد . همچنین جداول خاصی برای ضرائب وابسته به منطقه جغرافیائئ مشترک در نظر گرفته شده است.


  3- ماژول SMS سرویس

  ماژول پیام کوتاه سیستم دو وظیفه مهم به عهده دارد وظیفه اول اطلاع رسانی به مشترکین در کلیه مراحل ارائه خدمات میباشد . پس از ثبت نام مشترک برای یک خدمت خاص مراحل اجرائی درخواست در اتوماسیون مربوطه پیگیری میشود
  و در طی مراحل مختلف مشترک از طریق این سیستم در جریان نحوه پیشرفت درخواست خود قرار میگیرد. وظیفه دوم ارائه یک سری خدمات از طریق درخواست پیامکی مشترک میباشد این خدمات شامل اعلام آخرین بدهی همراه با شناسه
  قبض و شناسه پرداخت (عدد یک با شماره پرونده)، صدور قبض تا رقم خاص و روز جاری (عدد 2 شماره پرونده  رقم)
  ثبت شماره رقم قرائت هنگام عدم حضور مشترک در قرائت دوره ای (عدد 3 شماره پرونده شماره رقم) و درخواست ارسال قبوض دوره ای از طریق پیامک (عدد چهار شماره پرونده) میباشد. همچنین با ارسال پیامک بدون متن به سامانه راهنمای ارائه خدمات ارسال میگردد.

  4-  ماژول اتوماسیون نصب

  عملکرد این ماژول شامل  منوهای نصب در سیستم و دو نرم افزار تحت اندروئید یکی برای پیمانکار نصب و دیگری برای ناظر نصب میباشد. پس از ورود اطلاعات تعداد واحدها و تعیین ظرفیت قراردادی در بخش واگذاری انشعاب قطر
  انشعاب آب و فاضلاب بصورت هوشمند تعیین میگردد با تعیین قطر در مرحله نصب انشعاب لوازم نصب توسط سیستم
  بصورت هوشمند تعیین میگردد ، لوازم فوق و دستورکار نصب سپس توسط واحد نصب به پیمانکار مربوطه ارسال میگردد. پیمانکار با دریافت اطلاعات نصب طی روند زمانی انوماسیون واگذاری فرصت دارد که تاریخ و ساعت
  دقیق انجام نصب را اعلام نماید. با اعلام پیمانکار،  مشترک و ناظر در جریان ساعت نصب اشتراک و شرایط نصب
  قرار میگیرند سپس پیمانکار پس از انجام نصب تصاویر لازم از نحوه نصب را تهیه کرده و با ورود اطلاعات تکمیلی نصب انجام شده همراه با اطلاعات جی ای اس ناظر را در جریان نصب قرار میدهد. پس از تائید نحوه انجام عملیات
  نصب توسط ناظر در سامانه مربوطه اطلاعات نصب مشترک بصورت خودکار در بانک اطلاعاتی مشترکین  درج میگردد..

  5- ماژول فاینانس
    وظیفه این ماژول تخصیص یک محدوده جغرافیائی از شهر یا منطقه به یک پروژه فاینانس خاص میباشد. پس از انجام این تخصیص پیمانکار مربوطه میتواند درست مانند یکی از مناطق شروع به فعالیتهای فروش انشعاب نماید. کلیه فعالیتهای مالی در این محدوده به شرکت فوق اخصاص یافته وطبق ضوابط پیمان مربوطه در عملکرد پیمانکار درج میگردد. محاسبات و بازرسی و تائیید عملکرد فروش انشعاب پیمانکار فاینانس توسط ناظران شرکت آبفا در سامانه اتوماسیون واگذاری انشعاب انجام میگردد.
  6- ماژول استندهای پاسخگوئی

  این استندها مانند سیستمهای ATM بانکی در طول شبانه روز با یک ارتباط اینترنتی کم سرعت میتواند در هر مکان عمومی نصب و خدمات مختلفی مانند دریافت بدهی ، دریافت آخرین قبض و ... را به مشترکین ارائه نماید


  7- ماژول بانک اطلاعاتی کنتورها و تعویض کنتور
  ورود اطلاعات کنتورهای خریداری شده توسط شرکت و شناسنامه کنتورها، بررسی گارانتی کنتور ها و ثبت اطلاعات تعویض کنتور و اعمال آنها در قبوض تعویضی مشترکینو ... عملکرد این ماژول میباشد.

  © FARTAK. All Rights Reserved.