سامانه تولید گزارشات و داشبوردها

  توسعه ابزار پيشرفته نوين گزارشات و داشبورد مدیریت  زمينه اي مناسب براييك مديريت شفاف و خلاق ايجادمي نمايد . چنين بهبود هائي نويد پوياييتصمیم سازی صحیح را مي دهد . يكي از كمك هاي كليدي اين است كه تا چه حد سامانه يكپارچه مشترکین ، توانايي كنترل عملیاتی و مالی را دارا است، يا اينكه فاقد آن است . اين موضوع از طريق تجزيه وتحليل ومعماريبکار رفته در توانایی تولید گزارشات و داشبورد مدیریت  قابل درك مي شود . ما بر این باوریم  كه طرح هاي توسعه ای در فرآیند هایكاربردي مشترکین ، متكي به تركيب گزارشات ماژولها و داشبورد های مرتبط میباشد و بهبود شبكه گزارش سازی  عامل اصلي بهبود فرآيند مشترکین مي باشد

   سیستم گزارش ساز با امکانات منو بندی شده جهت انتخاب جداول اطلاعاتی سیستم و مرتبط کردن تا چهار جدول با یکدیگر و امکان تعریف گزارشات لیستی و سرجمع از طریق منوی گزارش ساز و تولید خودکار دستورالعمل گزارش
  (select sql)
   امکان اخذ گزارش با ورود مستقیم یک select sql
   تعریف انواع پارامترهای گزارش گیری به تعداد نامحدود لینک شده به نظام کد بندی سیستم
   تبدیل گزارشات پر مصرف به جداول قابل مشاهده در بانک اطلاعاتی و گزارش سازی مجدد از آنها
   قراردادن گزارش در منوهای دلخواه برای کاربران
   ایجاد دسترسی به گزارشات خاص برای کاربران
   امکان گزارش سازی از یک یا چند منطقه (امور) یا کلیه امورها یا امورهای انتخابی به انتخاب کاربر یا امکان ایجاد دسترسی
   انواع خروجی گزارشات شامل مشاهده ،چاپ ، pdf، word،excle، XML، Text، XPS، One Note
   امکان گزارش گیری در محیط های GIS محور مانند Google Earth یا هر نرم افزار GIS
   ایجاد داشبوردهای مختلف مدیریتی جهت مدیران مختلف
   قراردادن گزارشات مدیریتی، بودجه در داشبوردها و مشاهده آنها بصورت SLIDE SHOW با زمان بروز آوری دلخواه
   ارسال گزارشات دلخواه به صورت ادواری به سامانه ارتباطاتی جهت مشاهده توسط عموم یا افراد خاص.

  © FARTAK. All Rights Reserved.